Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Hurtownie Elektryczną ELTECH sp. z o.o.
w Bydgoszczy, ul. Toruńska 282.

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Hurtowni Elektrycznej ELTECH Sp. z o.o.
Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:
1) realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
2) zawarcie oraz realizacja umowy między Hurtownią Elektryczną ELTECH Sp. z o.o. a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
3) marketing bezpośredni,
4) przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
5) raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
6) weryfikacja zdolności płatniczych,
7) profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami. Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Hurtownie Elektryczną ELTECH Sp. z o.o.
− przez czas wykonania tych obowiązków,
− przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
− przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

II. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?
1) NIP
2) PESEL
3) adres zamieszkania
4) adres do korespondencji
5) adres poczty e-mail
– w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

III. Przekazywanie danych
Hurtownia Elektryczna ELTECH Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
− pracownikom oraz współpracownikom, ajentom, a także świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
− świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
− świadczącym usługi kurierskie , pocztowe oraz bankowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).
− dostawcom materiałów do Hurtowni Elektrycznej „Eltech” w celu analizy efektywności działań handlowych oraz efektywności działań marketingowych.

IV. Prawo dostępu do danych
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
1) udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2) wydania kopii przetwarzanych danych,
3) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
5) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
6) niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7) przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

V. Prawo do sprzeciwu
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, danych nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

VI. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Hurtownie Elektryczną ELTECH Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.